Wednesday, May 30, 2007

Nordnorsk bibliotekkonferanse 07

Anne Hustad åpnet med å snakke om Stortingsmelding nr 17 (2006-2007). I aldersgruppen over 55 år er det 800 000 som ikke bruker internett, og av husstandene med inntekt under 200 000 er det bare 40 % som har en PC. Bibliotekene er utfordret til å være en aktør i det digitale samfunnet, og mange bibliotek er klare til oppgaven, men slett ikke alle. Det mangler både utstyr og kompetanse for å kunne møte publikums behov i mange bibliotek.

Statssekretær Wenche Lyngholm fra FAD åpnet med å snakke om Wikipedia og UTube og andre sosiale møteplasser. Hun mener at bibliotekarene er midt oppi utviklingen, og er "part of the solution". Hun snakket også om stortingsmelding nr 17, og sier at de følger nøye med på hvordan den blir mottatt og hva de skal følge opp. FAD har lite makt, så det krever at aktørene som er utfordret tar utfordringen. Fokusområder i meldinga:
Alle skal delta i info-samfunnet
Døgnåpen forvaltning, selvbetjeningsløsninger
Godt personvern en forutsetning
IKT-forskning er nødvendig
Universell utforming og digital kompetanse en helt klar forutsetning. Bibliotekene har en helt klar rolle her.
Bibliotek og offentlige servicekontorer har en nøkkelrolle.

Alle skal ha tilgang på bredbånd innen utgangen av 2007. 122 mill er bevilget i statsbudsjettet i 2007 for å fullføre utbyggingen gjennom Høykomordningen. Kulturprosjektene i Høykom utgjør bare 5 % og stassekretæren synes det er lite, og oppfordrer kulturvirksomheter til å søke midler gjennom denne ordningen.

Det kommer en ny lov som skal sikre mot diskriminering og tilgjengelighet, og dette forlaget går ut på høring i juni.
Digital kompetanse styrker demkratisk deltakelse, muliggjør et innkluderende samfunn, bedre kvalitet og effektivitet. Alle skal inkluderes.
Det skal etableres ordninger som sikrer nettilgang til kulturarven. Digital kompetanse skal stå sentralt. Ytterligere digitalisering ønskes, og Kulturdepartementet skal operasjonalisere politikken på dette området. Man vil også se på hvordan de store arkivene kan tilgjengeligjøres.
Bibliotekenes rolle for kunnskapsdannelse er klar. Bibliotekene er en møteplass med tilgang til internett for alle og kan formidle og veilede i den digitale informasjonsjungelen.

Hun signaliserer avslutnigsvis at det vil bli et nytt forvaltningsorgan (et nytt direktorat) som skal se på helhet og samordning. Hun utfordrer bibliotekene til å se på MinSide og se på hva vi kan bidra med. Bibliotekene må tilby sine tjenester på MinSide

No comments: